Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN​

Op deze pagina kunt u onze algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden terugvinden. Dit zijn de standaard voorwaarden aangepast aan onze sector. Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op de reservaties voor onze voorstellingen, de voorwaarden voor verhuur zullen persoonlijk besproken en gegeven worden bij het ondertekenen van het contract.

ART. 1. DEFINITIES​

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Kreutzfeld Verein vzw.
Voorstelling: de georganiseerde gebeurtenis waarvoor Kreutzfeld Verein vzw reservaties toelaat;
Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Kreutzfeld Verein vzw een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een Voorstelling;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kreutzfeld Verein vzw en Klant ter verkrijging van toegangsbewijzen voor Voorstellingen;
Toegangsbewijs: de reservatie die als toegangsbewijs dient voor een Voorstelling, zijnde elektronische of telefonisch verkregen;
Kreutzfeld Verein vzw: de toneelvereniging gevestigd te Herentals.

ART. 2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN​

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reservaties bij Kreutzfeld Verein vzw.

De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst Kreutzfeld Verein vzw uitdrukkelijk van de hand.

Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Kreutzfeld Verein vzw is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van Kreutzfeld Verein vzw raadpleegbaar.

ART. 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST​

De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kreutzfeld Verein vzw onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Kreutzfeld Verein vzw is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Kreutzfeld Verein vzw passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Kreutzfeld Verein vzw daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Toegangsbewijzen zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist e-mailadres te gebruiken. Bij het via elektronische weg ontvangen van Toegangsbewijzen, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Toegangsbewijs bij Klant vanaf het moment dat de Toegangsbewijzen hem hebben bereikt.

Toegangsbewijzen zullen alleen worden teruggenomen als de activiteit niet doorgaat of aanzienlijk gewijzigd wordt of bij overmacht.

Kreutzfeld Verein vzw heeft het recht om de planning van activiteiten aan te passen of ze te annuleren. Als een activiteit aanzienlijk gewijzigd wordt ten opzichte van wat op het moment van aankoop werd aangekondigd, heeft de koper recht op restitutie van de aankoopsom.

ART. 4. PRIJZEN EN BETALING​

Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de website van Kreutzfeld Verein vzw aangegeven wijze. Alle prijzen van Kreutzfeld Verein vzw zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW. Kreutzfeld Verein vzw brengt enkel service- of administratiekosten in rekening bij annulering.

ART. 5. LEVERINGSTERMIJN​

Toegangsbewijzen worden verzonden naar het e-mailadres dat Klant heeft opgegeven bij de reservatie of mondeling toegekend via het opgegeven telefoonnummer op de website. Kreutzfeld Verein vzw zal het door Klant opgegeven e-mailadres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan Kreutzfeld Verein vzw een nieuw e-mailadres heeft meegedeeld.

ART. 6. PRIVACY​

De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.